تفاوت مدیریت تیم‌های کوچک و بزرگ از نگاه معاون ارشد طراحی فیسبوک

مدیرانی که تیم‌های بزرگ را هدایت می‌کنند، چگونه برای رویارویی با چالش‌های غیرمنتظره آماده می‌شوند و چه مهارت‌هایی به موفقیت آن‌ها کمک می‌کند؟