رانندگی سالمندان به ارزیابی دقیق‌تری نیاز دارد

آخرین آمار تلفات جاده‌ای در استرالیا نشان می‌دهد مرگ‌ومیر رانندگان سال‌خورده با نرخ بیشتری درمقایسه‌با میانگین قبلی افزایش یافته است.