پژوهشی بسیار امیدبخش: درمان نابینایی به کمک ژن‌ درمانی

پژوهشگران موفق شدند سلول‌های نابینا را نسبت‌به نور حساس کنند و امیدوارند تا سه سال آینده این روش درمان به کمک انسان‌های نابینا بیاید.