شلبی کبرا مدل ۱۹۶۷ در حراجی رکورد شکست

یک نمونه شلبی کبرا قرمز رنگ مدل ۱۹۶۷، رکورد قیمت حراجی جدیدی ثبت کرد.