ساخت اولین کامپیوتر کوانتومی جهان، جام مقدس اهالی سیلیکون ولی

غول‌‌های فناوری جهان، همگی در رقابتی نفس‌‌گیر چهار روش گوناگون را برای آزمایش اولین کامپیوتر کوانتومی کاربردی جهان در پیش‌‌گرفته‌‌اند.