تأثیر مخرب فعالیت انسان‌ها بر گونه‌های مختلف دنیا

پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که فعالیت‌های انسانی حیات یک‌چهارم از گونه‌های مختلف دنیا به‌خصوص در کشورهای جنوب‌شرق آسیا را درمعرض خطر قرار داده است.