هوندا بیش از یک میلیون خودرو را به‌دلیل نقص کیسه هوا فرا خواند

هوندا بار دیگر بیش از یک میلیون دستگاه خودرو را در آمریکا به‌دلیل معیوب بودن کیسه هوای تاکاتا فرا خواند.