سیاه چاله ها

برای فهم و تشخیص شیوه هایی جهت مشاهده و ردیابی نشانه هایی از تمدن فرا زمینی ها باید بسیار خلاق بود. شاید انرژیی ساطع شده از سیاه چاله ها منبع اصلی تامین انرژی آنها باشد. در این صورت آیا می توان نشانه های وجود فراز مینی ها را رصد کرد؟ پاسخ ستاره شناسان به این ...

نوشته ردیابی فرازمینی هایی که از تشعشعات سیاه چاله ها بهره می برند ممکن است اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.