تعصب شناختی؛ مانعی برای مقابله با تغییرات اقلیمی

تعصب شناختی که به بقای اولیه‌ی ما انسان‌ها منجر شده بود،‌ اکنون مقابله با مشکلات بلندمدت تهدیدکننده‌ی حیات انسان‌ها نظیر تغییرات اقلیمی را دشوار کرده‌ است.