آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت دهم: طراحی دکمه‌ها

دکمه‌ها، یکی از عناصر تعاملی مهم‌ تجربه‌ی کاربری، باید به‌شیوه‌ای طراحی شوند که به‌وضوح شناسایی‌شدنی و به‌راحتی کلیک‌شدنی باشند.