هوای آلوده چگونه می‌تواند بر سلامت شکم تأثیر بگذارد

با صنعتی شدن کشورها، آلودگی هوا بیش از گذشته افزایش یافته است و این آلودگی، تأثیر زیادی بر باکتری‌های بدن خواهد گذاشت.