ایجاد نور فراکتال با استفاده از لیزر برای نخستین بار

دانمشندان پس از گذشت بیست سال از پیش‌بینی احتمال امکان ایجاد نور برخال توانستند این نور را با استفاده از یک لیزر و دو آینه کروی تولید کنند.