تماشای کنج دیوار با الگوریتم و دوربینی ساده امکان‌پذیر می‌شود

پژوهشی مقدماتی نشان داده چگونه ممکن است روزی فقط با استفاده از برنامه‌ای در گوشی هوشمند بتوان کنج دیوار را بدون استفاده از آینه دید.