تغییر مداوم موقعیت شمال مغناطیسی زمین نشان‌دهنده چیست؟

 پژوهشگران می‌گویند قطب مغناطیسی شمال زمین چنان تغییر کرده است که لازم است GPSها به روز‌رسانی شوند.