فهرست نهایی بهترین خودرو سال ۲۰۱۹ منتشر شد

فهرست نهایی بهترین خودروِ سال ۲۰۱۹ در ۶ قسمت طبقه‌بندی شده که خودروسازان اروپایی بیشترین نماینده را در آن دارند.