دانشمندان مغز انسان و موش سایبورگ را به هم متصل کردند

پژوهشگران چینی با برقراری ارتباط بین مغز انسان و مغز موش توانستند حرکات موش را کنترل کنند.