آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت ششم: تحقیقات کاربر

طراحان UX به‌کمک تحقیقات کاربرمحور متوجه می‌شوند کاربران واقعی در دنیای واقعی، چگونه با محصول درارتباط خواهند بود.