آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت چهارم: دسترس‌ پذیری

ارائه‌ی UX موفق مستلزم اجرای اصول دسترس‌پذیری است؛ زیرا محصول باید به‌شیوه‌ای طراحی شود که همه‌ی کاربران به‌راحتی به همه‌ی بخش‌های آن دسترسی داشته باشند.