فرازمینی ها

اولین تماس انسان با فرازمینی ها چگونه خواهد بود؟ به یقین اکثر شما تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که نخستین تماس فرازمینی ها با انسان به چه شکل خواهد بود. مدیر دپارتمان ستاره شناسی دانشگاه هاروارد این سناریو را شوکه کننده توصیف می کند. اگر به این موضوع که نخسیتن تماس فرازمینی ها ...

نوشته نخستین تماس با فرازمینی ها انسان را حیرت زده خواهد کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.