آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت سوم: کاربردپذیری

کاربردپذیری به‌معنی میزان سهولت استفاده از محصول است و نقش مهمی در جلب رضایت و خشنودی کاربران از طراحی UI ایفا می‌کند.