آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری (UX)؛ قسمت اول

طراحی UX فرایندی است که با بهبود کاربردپذیری و کارایی و تسهیل روش‌های استفاده از محصول تجربه‌ی کاربران را بهبود می‌دهد.